HANDLE NÅ. BETAL SENERE KLAR

Viktig information

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
norsk
norsk